Aktuellt

FRE årsmöte den 29 juni kl 18

Härmed kallas medlemsföreningarna till årsmöte för Funktionsrätt Enköping

Dag: Tisdag 29 juni kl 18-20
Lokal: Sommarro

Som ni vet planerades årsmötet till 11 maj, vilket vi fick lov att avblåsa då reglerna för möten inte medgav att vi träffades inomhus då och vädret inte verkade göra det möjligt att vara ute, vilket vi hoppades när det planerades. Beslutet att genomföra mötet 29 juni togs efter att lättnader i restriktionerna har införts och de flesta av oss kommer att vara vaccinerade. Dock kommer vi att genomföra mötet utomhus    – om det inte regnar. Styrelsen bedömer att inomhusytan är så stor, att vi kan hålla tillräckligt avstånd till varandra, om vi måste vara inomhus. Och pandemi-regelverket tillåter ju sittning inomhus vid mindre bord i restauranger…

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 23 juni.

Anmälan om deltagande lämnas  senast 28 juni till e-post: funktionsratt.enkoping@gmail.com  eller telefon:0708-653 402 (Anneli).
FRE bjuder på smörgåstårta i år för att fira att vi äntligen kan ses på riktigt! Anmäl därför även eventuella allergier.

Välkomna! // Styrelsen

Smer och Funktionsrätt Sverige, webbinarier 25-27 januari 2021

Statens medicinetiska råd, Smer och Funktionsrätt Sverige arrangerar tre webbinarier, den 25-27 januari 2021, med syfte att uppmärksamma situationen för personer med funktionsnedsättning och de etiska utmaningar som väckts i samband med coronapandemin. Här finns en sammanfattning av webbinarierna:

Funktionsrätt Sveriges organisationsutredning

På Funktionsrätt Sveriges kongress 2017 beslutades om att göra en organisations­översyn för att förstärka samarbetet mellan nationell, regional och lokal nivå inom Funktionsrätt. En arbetsgrupp har jobbat med frågan sedan ett år tillbaka och har lämnat sin slutrapport till styrelsen som ställt sig positiv till förslagen i rapporten. Styrelsen kommer föreslå kongressen som äger rum den 20 maj att göra de stadgeändringar som organisationsöversynen föreslagit. Styrelsens förslag har skickats ut till medlems­förbund och län. Den 20 januari hade man ett webbinarium där organisationsöversynens rapport presenterades.
Här finns en kort sammanfattning av vad som föreslås i utredningen:

Hjälpmedelsrådet

Här minns minnesanteckningar från mötet 8 dec:

Aktuellt 2020:

Halvårsmötet 18 nov

Mötet genomfördes som en kombination av fysiskt och digitalt möte med totalt 13 personer som representerade 10 föreningar. Förutom att utskickat förslag till verksamhetsplan och budget godkändes beslutades också att medlemsavgiften skulle vara oförändrad.
Jan Wigdell och Katarina Linberg valdes att representera FRE i den arbetsgrupp som ska utse mottagare av Tillgänglighetspriset, vilket kommer att delas ut i mars.
I kommande KTR ska följande tas upp: Information från Överförmyndarnämnden / Skolan; ansvar för korttidstillsyn kommer att övergå från LSS till SoL / Information om Årets stadskärna / Förtydligande om riktlinjer för färdtjänst.
Vi fick också veta att en bidragsansökan har lämnats till Boverket för ersättning för den del av Sommarros verksamhet som påverkats negativt av coronapandemin.
Föreningarna rapporterade att nästan alla aktiviteter är inställda.
Datum för ordförandemöten 2021 är inte fastställda men kommer som vanligt att anpassas till KTRs möten.

Synpunkter på detaljplan för Örsundsbro 38.1

Funktionsrätt Enköping har lämnat in synpunkter på detaljplanen för Örsundsbro 38.1. Samhällsbyggnadsförvaltningen anger att ”detaljplanen möjliggör bostäder centralt i Örsundsbro med utformningskrav som ska säkerställa en lokalt anpassad förtätning. Fastigheten har sedan länge bedrivits med handels- och centrumfunktioner.”
Vårt svar finns här:

Korsängen 21:34 Ny Gymnasieskola

Här finns förslaget till detaljplan inklusive de svar som lämnats under remisstiden. På sidorna 45-57 redovisas synpunkterna från Funktionsrätt Enköping.

Enköping kan få en tillgänglighetsanpassad badramp på ett utomhusbad

Det är Funktionsrätt Enköping som har väckt idén. Tillsammans med Enköpings kommun har man sökt ett bidrag via Länsstyrelsens lokala naturvårdssatsning och nu har Länsstyrelsen har beviljat bidraget för att göra en utredning om var rampen skulle kunna anläggas. DHR i Enköping bidrar också med medel för undersökningen. Det är på Bredsandsbadet och vid kommunens anläggning Sommarro som undersökningar av bland annat bottenförhållanden kommer att göras för att se var bästa förutsättningar finns för en sådan ramp. Rampen gör det möjligt att både gå ut i vattnet med hjälp av ledstänger, eller ta sig ut med vattentålig rollator eller rullstol för ett dopp. Den kan användas av alla, men främst av personer med sämre simkunnighet, äldre personer och personer med funktionsvariationer.