Om Funktionsrätt Enköping

I början av 2019 hade föreningen sammanlagt 1830 medlemmar i 17 föreningar .

Medlemsföreningarna representerar många olika former av funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Funktionsrätt Enköping har en egen styrelse med ordförande, kassör, ledamöter och suppleanter. Flera av föreningarna är gemensam för både Enköping och Håbo som har ett eget Funktionsrätt och då är föreningarna med i båda Funktionsrätt. 

Föreningarna är uppbyggda på lokal nivå, länsnivå och riksförbund. Länsförbunden har ett Funktionsrätt Uppsala län på samma sätt som finns på lokal nivå. Det är inte någon koppling mellan Funktionsrätt Uppsala län och t ex. Funktionsrätt Enköping där man är helt fristående. Däremot finns i de olika föreningarna en naturlig koppling och samarbete mellan län och lokalt. 

Funktionsrätt Enköpings mål är att uppnå ett samhälle för alla. Vår värdegrund bygger på FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Grundläggande är:

  • Alla människors lika värde och rättigheter.
  • Rättigheterna gäller oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning, egendom, börd eller ställning i övrigt. 
  • De mänskliga rättigheterna är universella. En kränkning av en rättighet är en kränkning oavsett var i världen det sker.