Om Funktionsrätt Enköping

Det totala antalet medlemmar var vid början av år 2019 1830 stycken.

Medlemsföreningarna representerar många olika former av funktionsnedsättningar. Syn-, Hörsel, Rörelsehinder, Medicinska som t.ex. Astma och Allergi, Psykologiska, Neurologiska, Läs och Skrivsvårigheter mm.

Funktionsrätt Enköping har en egen styrelse med ordförande, kassör, ledamöter och suppleanter. Flera av föreningarna är gemensam för både Enköping och Håbo som har ett eget Funktionsrätt och då är föreningarna med i båda Funktionsrätt. 

Föreningarna är uppbyggda på lokal nivå, länsnivå och riksförbund. Länsförbunden har ett Funktionsrätt Uppsala län på samma sätt som finns på lokal nivå. Det är inte någon koppling mellan Funktionsrätt Uppsala län och tex. Funktionsrätt Enköping där man är helt fristående. Däremot i de olika föreningarna finns en naturlig koppling och samarbete mellan län och lokalt. 

Funktionsrätt Enköpings mål är att uppnå ett samhälle för alla. Vår värdegrund bygger på FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Grundläggande är:

  • Alla människors lika värde och rättigheter.
  • Rättigheterna gäller oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning, egendom, börd eller ställning i övrigt. 
  • De mänskliga rättigheterna är universella. En kränkning av en rättighet är en kränkning oavsett var i världen det sker.